در این گردونه ی عالم
شهادت و سوختن و عشق ورزیدن مقدس است
عبادت کردن و قربانی شدن هدف است
و این اختیار ملکوتی به خود انسان واگذار شده است
این راه سوزان و آتشین و عشق شهادت را

خود انسان باید به اراده و اختیار خود بپیماید

و ارزش و همیت آن نیز در این اختیار نهاده شده است

همه ی عالم و همه ی مخلوقات خدا را عبادت میکنند

اما عبادت یک عاشق دلسوخته

که خود با پای خود به قربانگاه عشق آمده است

تا سراپای وجودش را به خاطر معشوق بسوزاند

با عبادت اجباری مخلوقات دیگر تفاوت دارد