گفت : میخوام خونه مون بشه حسینیه تا هیچ وقت شهدا رو فراموش نکنیم
گفتم : چطوری میخوای یادشون رو زنده کنی ؟
گفت : دور هم جمع میشیم و بعد از روضه و دعا ، براشون فاتحه می خونیم و ازشون خاطراه تعریف میکنیم ...
واقعا هم خونه شون شده بود حسینیه شهدا
اصلا هر وقت خودشو میدیدم یاد جبهه و جنگ می افتادم . مخصوصا اینکه از دو سالگی هم شدیدا مجروح شده بود.

شهیده منیره ولی زاده
تولد : 1360
شهادت : 1377
علت شهادت : تحمل جراحت شدید از بمباران زمان جنگ
برگرفته از : پا به پای شما می دویدم ، صفحه 46

.................................................................................................

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خانواده های شهدا و ایثار گران کردستان 1388/2/22 :
دشمن می خواهد یاد شهیدان فراموش شود . دشمن می خواهد خاطره ی این مجاهدت ها و بزرگ مردی ها در حافظه ی این ملت نماند . درست نقطه ی مقابل این ، همه باید حرکت کنند. یادشهیدان را برجسته کنید ، زنده کنید ، خاطره ی آن ها را حفظ کنید.