برای همه دختراش که به سن تکلیف می رسیدن یه چادر می گرفت . یه چادر گل قرمزی هم برای من خریده بود و قرار بود اون روز سر سفره افطار بهم هدیه بده . قبل از افطار بهش گفتم : امروز تو مدرسه وقتی دوستم فهمید قراره برام چادر بخری بهم گفت : ما دیشب هیچی برای افطار نداشتیم، خوش به حال شما که چادر هم دارید
هیچی نگفت و بلند شد رفت
همه نشسته بودیم سر سفره و منتظر اذان بودیم که دیدم کاسه آش رو آورد داد به من و گفت : ببر برای دوستت
گفتم : پس خودمون با چی افطار کنیم؟
گفت : با همونی که دوستت دیشب افطار کرد!


شهیده کبری حسن زاده
تولد : 1312
شهادت: 1368
علت شهادت : توسط اشرار زابل
برگرفته از : دلسپرده ، صفحه 48

......................................................................................
امام صادق علیه السلام فرمودند:
هرکس مسلمانی را غذا دهد تا سیر شود ، از پاداش آخرت او جز خدا ، هیچکس حتی فرشته مقرب و پیامبر خبر ندارد
وسائل الشیعه جلد 24 ، صفحه 326