پس از آنان ، من نه از رفتن، که از ماندن می ترسم،

 می ترسم که مرده بمانم، مرده بمیرم...

شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می دهند..

اگر بالت شکسته است ، غمت مباد!

شهادت بال نمی خواهد،حال می خواهد...

بال را پس از شهادت می دهند، نه پیش از آن...

اگر آمدی دیدی نوای سوختن آمد ، دلی دارد می سوزد !

 دلی لیلی اش را گم کرده ... 

راستی تو نشانی از لیلی اش داری ؟!