شهید رضا نادری :

 

بر روی قبرم این مطلب نوشته شود: ای برادر، به كجا میروی كمی درنگ كن .


آیا با كمی گریه و یك فاتحه خواندن بر مزار من و امثال من،

مسئولیتی
را كه با رفتن خود بر دوش تو گذاشته ایم از یاد خواهی برد؟

پی نوشت :

 آیا فقط با "شهدا شرمنده ایم" گفتن های شعاری !

مسئولیتی
که شهدا بر گردنمون گذاشتن

 برداشته میشه ؟!

دلنوشت :

من هنرمندم ...!
.
.
.
.
و هنر من همچنان غبطه خوردن به "هنر مردان خدا" است ...