علی احمدی روشن-وقتی تلویزیون داشت مستندی در باره‌ی پدرش پخش می‌کرد.


قطعنامه سخیف پارلمان حقیر اروپایی، فقط بی ارزشی خودشان را بیشتر نشان داد؛

اما

باعث تعجب من نشد ...

وقتی دیدند بعضیعا برای کسب رضایت و لبخند دولت خونخوار آمریکا

از مقاوتمشان می گذرند

از علم  می گذرند

از راکتورها

از 20 درصدی  که برایش خون داده بودند ، جوان داده بودند

از خیلی چیز ها می گذرند

روبروی وحشی ترین دولت  می نشیند و غش غش می خندد

تا شاید 20 سال دیگر با منت یک چهارم تحریم هایش را بردارد؛

و یک مشت دلار کثیف بجای حق غصب شده به ما  بدهند

وقتی می بیند به ملتشان می گویند سری است ؛

برد برد ، حفظ صلابت ، حفظ عزت ...

و مخفیانه حرف دیگری پیش آمریکا می زنند

وقتی 13 را از 24 بزرگتر جلوه می دهند

آن هم با وجود توهین های بی سابقه به مسئولین کشور و تحریم های جدید

وقتی ...

گفتند شاید خر ما هم برود...

امیدوارم برای کسب رضایت اروپاییها ...

حجت الاسلام پناهیان / حسینیه امام / نقل به مضمون:

" کی به دشمن چراغ سبز نشون داده

کی به اینها رو داده که اینطور درباره ما تصمیم گیری کنند

خدایا هر کس به دشمنان این نظام چراغ سبز نشون می ده چراغش رو خاموش کن "

صدای بلند آمین جمعیت

منبع