عـــکس نوشـــت :

هـــــنوز هم بـــرای شـــهادتـــــ دیــــر نیســـت

دل را بایـــد صـــاف کــــرد ...دلــــنوشـــت :

شهادتـــــ قسمــــت مـــا میــــشد ایــــ کـــــــــاش ...