افسران - نه خــوابه ! نه مــسته ! نه خــماره !

نه خــوابه !

نه مــسته !

نه خــماره !

فــقط ســینش بــخاطر گــاز شـیمایی خـــرابــه...