ع ک س ن و ش ت : ندارد !

د ر د ن و ش ت : جز دادن شعار "شهدا شرمنده ایم" چه کرده ایم ؟!

شاید جوابمان این باشد : یک کوچه را به نامشان نکردیم مگر ؟!