ـــعکســــ...نــــوشـــتــــ

شهادت دو برادر در آغوش هم در بمباران های غزه

ـــــدرد...نـــــوشــــتـــــ

این روزها ، نمازهای یومیه مردم غزه پنجگانه نیست ؛ ششگانه است …

صبح ، ظهر، عصر، مغرب ، عشاء ، میت…

و ما در روز قدس به خیابان ها می آییم تا مرهمی باشیم

بر دل مردمی که این روزها نمازهای ششگانه می خوانند...