بسم رب الشهداء


ای شکسته استخوان ها السلام ...

السلام ای قهرمانها السلام ...
.
.
.
استخوانی آمده از یوسفش ...

مادر غمدیده را یاری کنید ...


مداح: میثم مطیعی