دلــــــنوشتـــــ

نــذر کـــرده ام

صــد دور تــســبــیــح

"" اهدنا صراط المستقیم ""

بــخـوانــم

شــایــد ایــن بــار مـسـیـــرم بــه کــربــلایت افــتــاد.

پیــــنوشتـــــ

مادر که برود نظم خانه به هم میریزد...

نگاه کن علی نجف...حسن بقیع...حسین کربلا...

زینب دمشق ...و مهدی را نمیدانم کجا بیابم ...