ــدلـــ  ـــنوشـــتـــــ :

گفتی شهادت

گفتم قطره ای خون می خواهد و مقداری شهامت

آه کشیدی ...

گفتم شهادت مرهمی است بر زخم مرگ ... و دیگر هیچ ...