بسم رب الشهداء


عکس نوشتــــ: 
حــالا دیگــر با عصــا مــے رود دیدن عصــای پیرے اش ...

دلـــنوشتـــ : 
مــــن اینجا...
در قصــــه خیـــــس این دنیــــــا...
وجـــــودم مچـــاله شد!!!
...کــــارے بکـــن اے شهـــــید
بعضـــے وقت هــا
نمــــے دانم، در میــــان ایــن گــرد و غبـــار گنـــاه
در این دنیـا
بــا که مـــے توان از بـــے قراری گفــت...؟!