روزیم کن یک شبی، گوشه ی بین الحرمین

هوسی جز سفر کرب و بلا نیست مرا ...