تبلیغات
افلاکیان - مطالب مجموعه صوتی شهید چمران
افلاکیان
دیده فرو بسته ام از خاکیان... تانگرم جلوه افلاکیان...

خدایا
تو تار و پود وجود مرا
با غم و درد سرشتی
تو مرا
با آتش عشق سوختی
در کوره ی غم گداختی
در طوفان حوادث ساختی و پرداختی
تو مرا
در دریای مصیبت و بلا غرق کردی
و در کویر فقر و حرمان و تنهایی سوزاندی

خدایا
تو را شکر میکنم که به من درد دادی
و نعمت درک درد عطا فرمودی
تو را شکر میکنم که جانم را با آتش غم سوزاندی
و قلب مجروحم را برای همیشه داغدار کردی
دلم را سوختی و شکستی
تا فقط جایگاه تو باشد


خدایا
تو را شکر میکنم که اشک را آفریدی
که عصاره ی حیات انسان است
آنگاه که در آتش عشق میسوزم
یا در شدت درد میگدازم
یا در شوق زیبایی و ذوق عرفانی آب میشوم
و سراپای وجودم روح میشود
لطف میشود
عشق میشود
سوز میشود
و عصاره ی وجودم به صورت اشک آب میشود
و به عنوان زیباترین محصول حیات که وجهی به عشق و ذوق دارد
و وجهی دیگر به غم و درد
بر دامان وجود فرومیچکد
اگر خدای بزرگ از من سندی بطلبد
قلبم را ارائه خواهم داد
و اگر محصول عمرم را بطلبد
اشک را تقدیم خواهم کرد
خدایا
تورا شکر میکنم
که غم و دردهای شخصی مرا که کثیف و کشنده بود
از من گرفتی
و غم ها و دردهای خدایی دادی
که زیبا و متعال بود
خدایا تو می دانی که تار و پود وجودم با مهر تو سرشته شده است
از لحظه ای که به دنیا آمده ام، نام تو را در گوشم خواندند
و یاد تو را بر قلبم گره زدند

تو می دانی که در سراسر عمرم، هیچگاه تورا فراموش نکردم

در شبهای تار، فقط تو انیس دردها و غم هایم بودی
در صحنه های خطر، فقط تو مرا محافظت می کردی
اشک های ریزانم را، فقط تو مشاهده می نمودی
بر قلب مجروحم، فقط یاد تو و ذکر تو، مرهم می گذاشتتعداد صفحات : 2

 | 1 |  2 |