هرچقدر که شخصیت آدمی بزرگتر میشود

غم و دردش زیادتر میگردد

و خوشا به حال آن کسان که

خدای بزرگ از این رحمت بیکران

به آنها ارزانی داشته است